O ZFIS

07.07.2016

Združenje fonogramske industrije Slovenije » O ZFIS

Združenje fonogramske industrije Slovenije (ZFIS) je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje z namenom združevanje zaradi uresničevanja skupnih interesov fonogramske industrije, zlasti na področju proizvodnje, promocije in zaščite interesov proizvajalcev fonogramov in proizvajalcev glasbenih videogramov. Delo društva in njegovih organov je javno, širšo javnost pa društvo obvešča tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje ter druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Namen društva je predstavljanje, združevanje, zaščita in promocija interesov proizvajalcev fonogramov in glasbenih videogramov v Sloveniji in v tujini, vključno z zaznavanjem odklonskih pojavov in nepravilnosti na področju fonogramske industrije ter produkcije glasbenih videogramov in sprejemanjem ukrepov in sprožanjem postopkov za njihovo zmanjševanje in odpravljanje.

Svoj namen društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

– sodelovanje s posamezniki, z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s tem področjem
– prizadevanje za čim višjo strokovno raven društva
– zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke
– seznanjanje članov in javnost o problemih in napredku na področjih delovanja društva
– spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva in ljudi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo fonogramov in glasbenih videogramov
– skrb za interese članov ter skrb za preventivne varnostne ukrepe in spoštovanje pravil in zakonodaje, ki se nanaša na proizvodnjo fonogramov ali glasbenih videogramov

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki podpiše pristopno izjavo in se izkaže za proizvajalca fonogramov in/ali glasbenih videogramov.

Članstvo je prostovoljno.